wireless network system structure

  • 400대 이상 디바이스 연결

인쇄


 

  • 100~400대 디바이스 연결
  • 인쇄

 

  • 100대 미만 소규모 연동

인쇄

MWC 2015 SAMSUNG GALAXY S6

MWC 2015 SAMSUNG GALAXY S6 from studiocolon: on Vimeo.